denneoord fasiliteite

Die Den / The Den

DENNEOORD SAAL
PRYSLYS / PRICE LIST

Aantal mense/Total people:
Dans en ete / Dance and meals ± 200 mense / people

Tarief / Tariff:
Vrydae en Saterdae R1 600-00 (nie Sondae nie)
Fridays and Saturdays R1 600-00 (not Sundays)

Betalings / Payments:
Met die bespreking van die Den, word ‘n deposito van R800 verlang binne 24 uur wat nie terugbetaalbaar is indien die bespreking gekanselleer word. Balans betaalbaar voor of met aankoms.
GEEN TJEKS WORD AANVAAR.

With the booking of the Den, a deposit of R800 must be paid within 24 hours, which is not refundable if the Den is cancelled.The balance is payable on arrival of before arrival.

WE DO NOT ACCEPT CHEQUES.NB!!!!!

Die Den moet gelos word soos dit gekry is (binne en buite)
Alle Rommel moet in vullisblikke geplaas word. Die skool sal die braaiplek skoonmaak.
The Den must be left as it was received (inside and outside)
All the rubbish must be put in rubbish bins
The braai-area (inside) will be cleaned by the school.

Tafels en stoele Lank – Sit 6 – 8 mense
Tables and chairs Long - Seat 6 – 8 people


REËLS EN REGULASIES
Geen inkap van spykers ens. in mure.
Geen vreemde onderwerpe in mure.
Geen drapering.
Geen graffiti.
Elektriese toebehore is slegs vir warmhou doeleindes.
Geen ekstra braaipanne en stowe word toegelaat nie.
Geen lint of tou mag aan ligte vasgebind word nie.
Den moet stiptelik om 24:00 verlaat word. Alle persoonlike besittings moet verwyder word.
Die skool sal nie verantwoordelik gehou word vir enige verliese en beskadiging van u eiendom nie.
Geen drank word buite die Den toegelaat nie.
Musiek mag gespeel word, maar met begrip vir die bure.
Net die Den word gehuur en nie ander fasiliteite nie.
Die spoed beperkings van die skool moet ten alle tye gehoorsaam word.

GEEN DRANK MAG VERKOOP WORD SONDER ‘N DRANKLISENSIE, WAT DIE ORGANISEERDERS MOET REËL. LAERSKOOL DENNEOORD HET NIE ‘N DRANKLISENSIE VAN HUL EIE NIE!!

RULES AND REGULATIONS
No hammering of nails on walls.
No foreign objects.
No draping
No graffiti
Electrical appliances may only be used for reheating purposes.
No extra frying pans or stoves will be allowed.
No ribbons or strings may be tied onto lights.
The Den must be vacated at 24:00. All personal belongings must be removed.
The school will not be held responsible for any lost goods of casualties.
No alcohol may be use outside the Den.
Music may be played, but with consideration of the neighbours.
Only the Den is rented and no other facilities may be used.
The speed limit must be maintained on the premises at all times.

NO ALCOHOL MAY BE SOLD WITHOUT A LIQUOR LICENSE, WHICH THE ORGANISERS NEED TO ARRANGE. DENNEOORD PRIMARY SCHOOL DOES NOT HAVE A LIQUOR LICENSE OF ITS OWN!!

DIE KLEIN SKOOLTJIE MET DIE GROOT NAAM
AIM FOR EXCELLENCE

Google Map

Kontak ons / Contact us

​Tel: 044 - 8733439 
​Fax: 044 - 8742295
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Wellington St. 
​George
6530